TORNAR A L'ENTRADA PRINCIPAL TORNAR A LA GALERIA PRINCIPAL  Classe Sauropsida (Sauròpsids; Saurópsidos): rèptils; reptiles

 
 
SQUAMATA (Ordre)
Amphisbaenidae
  Blanus cinereus
Colubridae
  Coronella austriaca
  Coronella girondica
  Hemorrhois hippocrepis
  Malpolon monspessulanus
  Natrix astreptophora
  Natrix maura
  Rhinechis scalaris
Gekkonidae
  Tarentola mauritanica
Lacertidae
  Podarcis hispanica ??
  Podarcis liolepis
  Podarcis muralis
  Psammodromus algirus
  Psammodromus hispanicus
  Timon lepidus
  *Lacertidae (indet.)
Scincidae
  Chalcides bedriagai
Viperidae
  Vipera latastei
 
TESTUDINES (Ordre)
Bataguridae
  Mauremys leprosa
Emydidae
  Trachemys scripta !!
 
         
  Ordre SQUAMATA  
         
Amphisbaenidae Colubridae >> >> >>
Blanus cinereus Coronella austriaca Coronella girondica Hemorrhois hippocrepis Malpolon monspessulanus
Blanus cinereus (serpeta cega; culebrilla ciega) (foto de Murcia) Coronella austriaca (serp llisa europea; culebra lisa europea) [2] Coronella girondica (serp llisa meridional; culebra lisa meridional) [12] Hemorrhois hippocrepis (serp teuladina; culebra de herradura) [2] Malpolon monspessulanus (serp verda; culebra bastarda) [14]
         
>> >> >> Gekkonidae Lacertidae
Natrix maura Natrix astreptophora (López-Seoane, 1884) Rhinechis scalaris Tarentola mauritanica Podarcis hispanica
Natrix maura (serp pudenta; culebra viperina) [30]* Natrix astreptophora (serp de collar; culebra de collar) [8] Rhinechis scalaris (serp ratllada; de escalera) [19]* Tarentola mauritanica (andragó; salamanquesa) [7] Podarcis hispanica ?? (sargantana ibérica; lagartija ibérica) [14] [espècie en revisió]
         
>> >> >> >> >>
Podarcis liolepis Podarcis muralis Psammodromus algirus Psammodromus hispanicus Timon lepidus ? 2/2
Podarcis liolepis (abans hispanica) (sargantana ibérica; lagartija ibérica) [34] Podarcis muralis (sargantana roquera; lagartija roquera) [11]** Psammodromus algirus (sargantana cuallarga, sargantanyot; lagartija colilarga) [25] Psammodromus hispanicus (= P. edwarsianus) (sargantana cendrosa; lagartija cenicienta) (cites BdB C.Val.) Timon lepidus (fardatxo; lagarto ocelado) [19]*
         
>> Scincidae Viperidae    
Puesta de lacertido eclosionada Chalcides bedriagai Vipera latastei    
*Lacertidae (indet.) (posta) Chalcides bedriagai (lluenta, víbia; eslizón ibérico) [6] Vipera latastei (escurçó; víbora hocicuda) [21]*    
         
         
  Ordre TESTUDINES  
         
Bataguridae Emydidae      
Mauremys leprosa Trachemys scripta      
Mauremys leprosa (tortuga d'aigua ibèrica; galápago leproso) [4]* Trachemys scripta (tortuga de Florida) [4] exòtica!!      
         
         
  *RÈPTILS a determinar:  
         
Podarcis muralis ? Podarcis muralis ? A determinar A determinar A determinar
"Podarcis muralis?" "Podarcis muralis?" "A determinar" "A determinar" "A determinar"
         
A determinar A determinar A determinar A determinar A determinar
"A determinar" "A determinar" "A determinar" "A determinar" "A determinar"
         
A determinar 1/2 A determinar 2/2 Psammodromus edwardsianus ? 1/4 Psammodromus edwardsianus ? 2/4 Psammodromus edwardsianus ? 3/4
"A determinar 1/2" "A determinar 2/2" "Psammodromus edwardsianus? 1/4" "Psammodromus edwardsianus? 2/4" "Psammodromus edwardsianus? 3/4"
         
Psammodromus edwardsianus ? 4/4 A determinar Malpolon monspesulanus    
"Psammodromus edwardsianus? 4/4" "A determinar" "Malpolon monspesulanum"    
         
        Total: 252 fotos
        + cites del BdB
         

[n] és el número de fotos incloses en cada galeria / número de fotos incluidas en cada galería

[rosa] indica que hi ha alguna espècie fotografiada fora de la comarca o del BdB / indica que hay alguna especie fotografiada fuera de la comarca o del BdB

PER A QUÈ SERVEIX AQUEST BOTÓ? ¿PARA QUÉ SIRVE ESTE BOTÓN? és una eina per si només voleu pujar al nivell anterior / herramienta para subir niveles de uno en uno

TORNAR A L'ENTRADA PRINCIPAL és una eina per si voleu tornar a l'entrada principal / herramienta para volver a la entrada principal