TORNAR A L'ENTRADA PRINCIPAL TORNAR A LA GALERIA PRINCIPAL  Classe Amphibia (Amfibis; Anfibios): granotes, gripaus, etc.; ranas, sapos, etc.

 
ANURA
Alytidae
  Alytes obstetricans
  Discoglossus galganoi
Bufonidae
  Bufo spinosus
  Epidalea calamita
Pelobatidae
  Pelobates cultripes
Pelodytidae
  Pelodytes punctatus
Ranidae
  Pelophylax perezi
 
CAUDATA
Salamandridae
  Pleurodeles waltl
  Triturus marmoratus
 
         
  Ordre ANURA  
         
Alytidae >> Bufonidae >> Pelobatidae
Alytes obstetricans Discoglossus jeanneae Bufo spinosus Daudin, 1803 Epidalea calamita (Laurenti, 1768) Pelobates cultripes
Alytes obstetricans (tòtil; sapo partero común) [7] Discoglossus galganoi (= D. jeanneae) (gripau pintat; sapillo pintojo) (Cuenca) Bufo spinosus (gripau comú; sapo común) [10]* Epidalea calamita (gripau corredor; sapo corredor) [10] Pelobates cultripes (gripau cavador; sapo de espuelas) (cites BdB C.Val.)
         
Pelodytidae Ranidae      
Pelodytes punctatus Pelophylax perezi      
Pelodytes punctatus (gripauet; sapillo moteado) [20]* Pelophylax perezi (granota verda; rana común) [49]      
         
         
  Ordre CAUDATA  
         
Salamandridae >>      
Pleurodeles waltl Triturus marmoratus      
Pleurodeles waltl (ofegabous; gallipato) [3] Triturus marmoratus (tritó verd; tritón jaspeado) (Montsià)      
         
         
  *ANURA a determinar:  
         
A determinar A determinar A determinar A determinar A determinar
"A determinar" "A determinar" "A determinar" "A determinar" "A determinar"
         
A determinar A determinar      
"A determinar" "A determinar"      
         
        Total: 108 fotos
        + cites del BdB
         

[n] és el número de fotos incloses en cada galeria / número de fotos incluidas en cada galería

[rosa] indica que hi ha alguna espècie fotografiada fora de la comarca o del BdB / indica que hay alguna especie fotografiada fuera de la comarca o del BdB

PER A QUÈ SERVEIX AQUEST BOTÓ? ¿PARA QUÉ SIRVE ESTE BOTÓN? és una eina per si només voleu pujar al nivell anterior / herramienta para subir niveles de uno en uno

TORNAR A L'ENTRADA PRINCIPAL és una eina per si voleu tornar a l'entrada principal / herramienta para volver a la entrada principal